ماهگردی دیگر ... سالی دیگر

از حیات مشترک و دوستی دیرینه، ماهکی گذر کرد باز... سالی گذر کرد باز...

و در این جست و خیز، در این دست و پای زدن برای شناور ماندن روی آب، بودن ات، دنیایی امید انگیز است آزاده عزیز...

و آزاده ی تنها، نه نشان کم شدن احترام بانویی تان است، و نه نشان بی علاقگی ام... گاهی برای پل زدن بر فاصله واژه هاست کوتاه کردن و چه نامی زیباتر از آزاده...

به قول شاعر

ای سرو پای بسته به آزادگی مناز... آزاده من که از همه دنیا بریده ام...

 

زنده باد آزاده گی ات، آزاده بودن ات

/ 0 نظر / 31 بازدید